Om Cocrisis krisapp

Cocrisis kommun

Säker och effektiv kommunikation vid allvarliga incidenter och krissituationer

Vår värld har senaste åren förändrats dramatiskt och både privata- och offentliga verksamheter drabbas av kriser och olyckor av allt allvarligare karaktär.

Terrordådet på Drottninggatan, skolattacken i Trollhättan och det långvariga ström- och vattenavbrottet i Eslöv är exempel på incidenter och krissituationer som är svåra att förutse och förhindra. När de inträffar är en välfungerande kommunikation med alla berörda parter a och o, både internt och externt. Utmaningen är att snabbt få ut korrekt information till relevanta mottagare och att dessa kan kommunicera tillbaka (i en och samma plattform) samt ha tillgång till viktiga dokument, checklistor och planer.

Krishanteringssystemet Cocrisis är lösningen på dessa utmaningar och är framtagen i samråd med experter inom säkerhet, krisberedskap, offentlig verksamhet samt skola.

Den användarvänliga och säkra plattformen innehåller bland annat krypterad kommunikation, larmknapp, delbara checklistor som kan skapas realtid, dokumentfunktion, “Jag är ok”-knapp, tydliga gruppstrukturer med specifika behörigheter, masskommunikation till samtliga inom organisationen samt möjligheten att koppla ihop två eller fler grupper i en och samma diskussionstråd.

Den unika konstruktion möjliggör att när en allvarlig incident inträffar ute i organisationen så öppnas en tillfällig tvåvägskommunikationskanal till en eller flera förbestämda enheter/grupper utöver den egna enheten. På en kommun kan det vara kommunens tjänsteperson i beredskap (TIB), Krisledning, förvaltningar eller räddningstjänst. Hos ett företag kan det vara företagets säkerhetsavdelning, HR-avdelning, företagsledning etc. Dessa grupperingar kan i sin tur snabbt vidta rätt åtgärder, för att effektivt lösa situationen, och under hela processen kommunicera med medarbetarna på den enhet som drabbats.

Plattformen är enkel att implementera i stor skala utan att det krävs någon större utbildning. Den låga kostnaden per användare gör plattformen kostnadseffektiv. Tillgången till funktioner skräddarsys utifrån de behov och önskemål en kommun eller företag har.

Cocrisis ökar beredskapen och tryggheten för verksamheten och de anställda och kan användas till vardags, i förberedande syfte (krisövning) och vid krishantering.

Staffanstorps kommun, som gärna vill ligga i framkant med att införa säkerhetsåtgärder, är nu först med att införa Cocrisis för sina anställda.

– Vi blir först i Sverige med Cocrisis som vi har tagit fram tillsammans med Coapps Communication  för att förenkla och effektivisera arbetet med krisberedskap, krisledning och krishantering i kommunen. Sker en större incident, då vi behöver ha in kommunens krisledningsgrupp, krisstödsgrupp eller andra viktiga funktioner, kan vi använda Cocrisis istället för att ringa ett stort antal samtal, skicka sms eller mail. Det kan vara ett strömavbrott som påverkar äldrevården, en bussolycka, ett bråk på en skola eller ett hot mot en enskild lärare.

Vi skall kunna ha alla anställda och viktiga samverkansparter som elbolag och liknande anslutna via Cocrisis som blir det centrala kommunikationsverktyget i kommunens säkerhets och trygghetsarbete. Det fantastiska med appen är att alla berörda ser kommunikationen i realtid inom de grupper eller ansvarsområde man tillhör, man slipper undra vem som svarat eller tagit sig an uppgiften. Detta blir ett obligatoriskt arbetsredskap att användas för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, det går inte att välja bort säger Patrik Runesson, Strategisk Säkerhets- och Trygghetsplanering i Staffanstorps Kommun.

Cocrisis i korthet:

Mobil krishantering vart man än befinner sig
Alla anställda i organisationen ska kunna vara användare
Användarvänligt och enkelt att implementeralågt pris per användare
Krypterad tvåvägskommunikation i slutna grupper utan behov av @-adresser eller telnr.
Koppla tillfälligt ihop flera grupper i en och samma diskussion för snabb problemlösning
Effektiv masskommunikation utan extra kostnader
”Dold medlemsgrupp” – utvalda personer ser samtliga medlemmar, dessa ser endast de utvalda
Alla användare får ett inbyggt enhetslarm (överfallslarm)
Pushnotiser i appar och notiser via e-post i datorer
Dokumentfunktion med centralt uppdaterade handlingsplaner, dokument, filmer etc.
Checklistor; delbar med/utan kvittens och avprickningsbar i realtid för effektiv krisledning
Nyhetsflöde från kommunikatörerna
“Jag är ok” funktion
Loggfunktion
Valfri koppling till extern operatör
Synkronisering till kommunens AD (personalsystem) – OBS! valfritt! Webbapplikation för datorer samt appar för iOS och Android