Om Cocrisis

Cocrisis kommun

Säker och effektiv kommunikation vid allvarliga incidenter och krissituationer

Vår värld har senaste åren förändrats dramatiskt och med fler hotbilder och motsättningar står privata- och offentliga verksamheter inför nya kommunikationsutmaningar.

Terrordådet på Drottninggatan, skolattacken i Trollhättan och bussolyckan i Härjedalen är exempel på tragiska händelser som är svåra att förutse och förhindra men när de väl inträffar är en välfungerande kommunikation med alla inom verksamheten a och o. Relevanta mottagare måste få korrekt information, kunna kommunicera tillbaka eventuella egna iakttagelser och ha tillgång till viktiga dokument, checklistor och planer. Cocrisis är en användarvänlig och krypterad kommunikationsplattform framtagen i samråd med experter inom säkerhet, krisberedskap, offentlig verksamhet samt skola och kan användas till vardags, i förberedande syfte (krisövning) och vid krishantering.

Plattformens unika konstruktion möjliggör att när en allvarlig incident inträffar ute i organisationen så öppnas en tillfällig tvåvägskommunikationskanal till en eller flera förbestämda enheter/grupper utöver den egna enheten. På en kommun kan det vara kommunens tjänsteperson i beredskap (TIB), Krisledning, förvaltningar eller räddningstjänst. Hos ett företag kan det vara företagets säkerhetsavdelning, HR-avdelning, företagsledning etc. Dessa grupperingar kan i sin tur snabbt vidta rätt åtgärder, för att effektivt lösa situationen, och under hela processen kommunicera med medarbetarna på den enhet som drabbats. Andra viktiga funktioner är “Jag är ok”, Enhetslarm (vid överfall etc.), masskommunikation till samtliga inom organisationen, geografisk riktad information till mottagare utanför organisationen etc.

Användarvänligheten gör plattformen enkel att implementera och kräver ingen större utbildning. Den låga kostnaden per användare gör plattformen kostnadseffektiv. Tillgången till funktioner skräddarsys utifrån de behov och önskemål en kommun eller företag har. Cocrisis ökar beredskapen och tryggheten för verksamheten och de anställda!

Staffanstorps kommun, som gärna vill ligga i framkant med att införa säkerhetsåtgärder, är nu först med att införa Cocrisis för sina anställda.

– Vi blir först i Sverige med plattformen. Vi har tagit fram den tillsammans med Coapps/Grannkompaniet för att förenkla och effektivisera arbetet med krisberedskap, krisledning och krishantering i kommunen. Sker en större incident, då vi behöver ha in kommunens krisledningsgrupp, krisstödsgrupp eller andra viktiga funktioner, kan vi använda appen istället för att ringa ett stort antal samtal, slippa skicka sms eller mail. Det kan vara ett strömavbrott som påverkar äldrevården, en bussolycka, ett bråk på en skola eller ett hot mot en enskild lärare.

– Tanken är att vi skall kunna ha alla anställda och viktiga samverkansparter som elbolag och liknande anslutna via Cocrisis som blir det centrala kommunikationsverktyget i kommunens säkerhets och trygghetsarbete. Det fantastiska med appen är att alla berörda ser kommunikationen i realtid inom de grupper eller ansvarsområde man tillhör, man slipper undra vem som svarat eller tagit sig an uppgiften. Detta blir ett obligatoriskt arbetsredskap att användas för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, det går inte att välja bort säger Patrik Runesson, ansvarig tjänsteman för den Strategiska Säkerhets- och Trygghetplaneringen i Staffanstorps Kommun.

 

Cocrisis i korthet:

Mobil krishantering vart man än befinner sig
Alla anställda i organisationen ska kunna vara användare
Användarvänligt och enkelt att implementera
Lågt pris per användare
Krypterad tvåvägskommunikation i slutna grupper utan behov av @-adresser eller telnr.
– Inbyggt överfallslarm till alla användare
Pushnotiser i appar och notiser via e-post i datorer
Dokumentfunktion med centralt uppdaterade handlingsplaner, dokument, filmer etc.
Checklistor; delbar med/utan kvittens och avprickningsbar i realtid för effektiv krisledning
Nyhetsflöde från kommunikatörerna
“Jag är ok” funktion
Loggfunktion
– Valfri koppling till extern operatör
– Synkronisering till organisationens AD (personalsystem) – OBS! valfritt!
Webbapplikation för datorer samt appar för iOS och Android